Search
Generic filters

Általános szerződési feltételeink

A Nádor Rendszerház Kft. (székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.; továbbiakban „NÁDOR”), a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

 

Az ajánlat és a megrendelés

1.1 A szolgáltatás teljesítése – a megrendelés és annak visszaigazolása tartalma függvényében – történhet a megrendelő telephelyén, vagy a NÁDOR telephelyén. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a szerviz ajánlatának elfogadásával vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. A NÁDOR ajánlati kötöttsége az ajánlat megrendelő által történt átvételének napjától számított 7 (hét) munkanapig érvényes.

A megrendelő az ajánlatkérését megteheti személyesen a szerviz telephelyén, telefonon a 470- 5022-es számon, faxon, a 470-5011-es számon, a service@nador.hu e-mail címen. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, amelynek mértéke nettó 7000,- Ft. Javítás megrendelése esetén a bevizsgálási díj levonásra kerül.

1.2 A NÁDOR ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban az ÁSZF feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, a felek között a szerződéses viszony csak a szerviz előzetes, kifejezett elfogadó írásos nyilatkozatával jön létre.

A NÁDOR ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában az átvett hibás, vagy hibásnak vélt termékek nem minősülnek garanciális javítás céljára átvett ingóságoknak. Tekintettel arra, hogy a hiba felmerülésének ténye ill. a felmerült hiba jellege csak a termék bevizsgálását követően válik egyértelművé, a NÁDOR azon nyilatkozata, amely szerint a terméket a szerviz garanciális javítás céljára vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása garanciális javításként, díjmentesen fog megtörténni. továbbá Az átvételi nyilatkozat, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hibajegyzék teljes körű, valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz. A NÁDOR a hibajegyzék teljességéért és teljes körűségéért tehát felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre a másik fél kellő alappal nem hivatkozhat, és igényt nem érvényesíthet.

1.3 A NÁDOR kijelenti, a megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy azon garanciális termékeket, melyeket a NÁDOR nem képes, vagy nem jogosult javítani, a NÁDOR továbbadja a termék forgalmazójának garanciális ügyintézés céljából. A NÁDOR erről, valamint az ügyintézést folytató forgalmazó elérhetőségeiről és az ügyintézés időtartalmáról tájékoztatja a megrendelőt.

 

Felhasznált anyagok

2.1 Minden alkatrész, vagy részegység, melyet a szerviz a javításhoz biztosít, szabványos, új vagy azzal azonos egyenértékű.

2.2 Eltérő kikötés hiányában a lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékok, kábelek, leírásokkal együtt) – külön díj felszámítása nélkül a NÁDOR tulajdonába kerül.

 

Szolgáltatási díj

3.1 A karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) tartalmazza a munkadíjat és anyagköltséget, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban a kellékanyagok ( toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását illetve az akkumulátorok cseréjét ill. javítását. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj – az ajánlat ellenkező kifejezett kikötése hiányában – annak figyelembe vételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a NÁDOR tulajdonába kerülnek. A NÁDOR jogosult átalány díj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

3.2 A megrendelőnek – helyszínen végzett szolgáltatás esetén – a kiszállási díjat minden esetben meg kell fizetnie. A NÁDOR felmerült költségeit, a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

3.3 Az NÁDOR a szolgáltatás teljesítését a Megrendelő NÁDOR általi hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függővé teheti. Amennyiben a megrendelő hitelképessége nem megfelelő, a NÁDOR az egyedi szerződés létrehozását megtagadhatja, vagy – amennyiben az egyedi szerződés már létrejött – azt egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja. Az NÁDOR a szolgáltatás megkezdését vagy teljesítését előleg fizetéséhez vagy a díj és az anyagköltség előre történő megfizetéséhez kötheti.

3.4 Az ajánlatban meghatározott Szolgáltatási Díjat a NÁDOR jogosult módosítani, jogszabályváltozás, a valutaárfolyamok jelentős (2%-ot meghaladó) árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. Az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díj keretösszeg, annak meghatározása a termék hibájának előzetes felmérésére épül. A tényleges Szolgáltatási Díj az ajánlatban megadottól eltérhet. A termék előre fel nem ismerhető hibája, vagy a hibának az előzetes felméréshez képest eltérő oka vagy mértéke nyomán új árajánlat elfogadása után a vállalási ár növekedhet. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a NÁDOR a megrendelő részére a túllépés okáról írásos kimutatást készít. Ha a Megrendelő azt nem fogadja el, akkor a termék csak olyan mértékben lesz megjavítva, mely mértékről az eredeti árajánlat szólt.

3.5 Az NÁDOR a Szolgáltatási Díj a mindenkor hatályos jogszabály szerint meghatározott általános forgalmi adóval növelt összegéről a számlát az árajánlat és a munkalap alapján állítja ki.

3.6 A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz, vagy banki átutalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni és telephelyen történő javítás esetén a megrendelő a Szolgáltatási Díjat a szerviz részére a számla kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles banki átutalással megfizetni.

3.7 Amennyiben a javítás szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása a megrendelőt terheli. A NÁDOR értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti. A kijavított terméknek az értesítés elküldésétől számított, 10 naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén az NÁDOR naponta nettó 500,- Ft tárolási költséget érvényesíthet. 60 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a NÁDOR jogosult az eszköz értékesítésére, vagy megsemmisítésére,- ezt követően megrendelőnek Nádorral szemben semmiféle igénye nem lehet.

3.8 Garanciális termék szervizelése esetén, amennyiben a javításra leadott termék nem javítható, úgy a hibás termék automatikusan kicserélésre kerül. Kicserélés esetén a megrendelő a hibás termékre nem tarthat igényt. Megrendelő megértette és elfogadja a Szerviz azon tájékoztatását, hogy kicserélés esetén a hibás termék – adatvédelmi okokból – megsemmisítésre kerülhet.

 

Jótállás, szavatosság

4.1 A NÁDOR az általa felhasznált és beépített alkatrészekre és a kapcsolódó szolgáltatásokra 6 (hat) hónap jótállást vállal. A fenti jótállás nem vonatkozik az eszköz nem kicserélt alkatrészeire és részegységeire továbbá nem terjed ki a rendeltetés ellenes használatból eredő hibákra, a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre.

4.2 A NÁDOR a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 249/2004(VIII.27) Korm. r. rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

4.3 A NÁDOR a fenti 4.1. alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség az NÁDOR-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak illetve a 19/2014NGM rendelet.

4.4 A nyomtató művet tartalmazó berendezések vonatkozásában az utántöltött/módosított fogyóanyagok (tintapatron, toner) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött/módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4. pont szerinti jótállás keretében nem követelhető.

4.5 A megrendelő köteles az NÁDOR-t haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax, e-mail) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

4.6 A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, NÁDOR által kiállított számla alapján érvényesítheti.

 

Jótálláson kívül eső javítószolgáltatás

5.1 A jótálláson kívül eső javítószolgáltatás körébe tartoznak kivétel nélkül, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben igényelt szervizszolgáltatások:

 • jótállási idő lejárta után igényelt szervizszolgáltatás,
 • ügyfél által okozott szándékos vagy véletlen fizikai vagy egyéb működésbeli meghibásodás,
 • helytelen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodás,
 • nem megfelelő csomagolásban történő szállítás,
 • külső elektromos zavar, baleset, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás,
 • ügyfél által elvégezhető szoftverfrissítések letöltése és telepítése,
 • operációs rendszer, illesztő- és segédprogramok, illetve más futtatható szoftverek újratelepítése,
 • számítógép bevizsgálása, szakvélemény kiállítása,
 • a szervizközpont által elvégzett adatmentés/vagy visszaállítás.

5.2 A Megrendelő egyetért azzal, hogy a jótálláson kívül eső szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó javítási, kezelési és szállítási díjakat, valamint a javításhoz szükséges alkatrészekkel kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget a 3.6. pontban meghatározott módon rendezi. A jótálláson kívül igényelt javítás esetén a szervizbe érkezés és bevizsgálás után árajánlat készül, melyet a szerviz-ügyfélszolgálat eljuttat az ügyfélnek. Az árajánlat elfogadása után a javítás megkezdődik, a bevizsgálási díj levonásra kerül.

5.3 Amennyiben egyazon igényelt szervizszolgáltatás során jótállás keretein belül is történik lényegi (nem szoftveres) javítás, a bevizsgálási és szállítási díjak kiszámlázásától a NÁDOR eltekinthet.

5.4 A NÁDOR nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a jótálláson kívüli javítások elvégezhetőségére vagy azok várható időtartamára.

5.5 A NÁDOR fenntartja a jogot a jótálláson kívüli javítási igény visszautasítására, ha az előreláthatólag egyáltalán vagy részben, vagy záros határidőn belül nem végezhető el.

 

Felelősségkorlátozás

6.1 A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások joga védelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata; a NÁDOR a javító/karbantartó szolgáltatások keretében adatmentési tevékenységet nem végez, és nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A NÁDOR nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

6.2 A NÁDOR nem felel továbbá következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért.

6.3 A NÁDOR felelőssége közvetlen károkért egyedi megrendelésenként összesen legfeljebb a szolgáltatással érintett terméknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke, de legfeljebb ötmillió (5.000.000,-) forintig áll fenn.

6.4 A megrendelő a jelen ÁSZF -ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a NÁDOR által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) és az információs technikai ágazatra jellemző szakmai szokásokra tekintettel fogadja el.

6.5 A megrendelő kárigényét a NÁDOR-ral szemben – az igényérvényesítés formájától és jogcímétől függetlenül – legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított 12 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

6.6 A NEM az eredeti gyári csomagolásban átvett készülékek esztétikai állapotának megóvásáért Nádor minden tőle elvárhatót megtesz, de azért felelősséget vállalni nem tud.

6.7 Működésképtelen készülékeknél a NÁDOR minőségi reklamációt nem fogad el a készülék korábbi állapotával kapcsolatban, mivel az nem volt ellenőrizhető.

 

Vis major

7.1 A NÁDOR nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

7.2 Vis major esetén a NÁDOR által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. Hatvan (60) napot meghaladó tartamú vis major esetén a NÁDOR jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

Egyéb rendelkezések

8.1 A megrendelő – helyszíni javítás esetén – köteles biztosítani a NÁDOR szakemberei részére a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki környezeti feltételeit. A megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a NÁDOR szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a NÁDOR szakemberek a megrendelő telephelyén tevékenykednek. A megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a javító, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található.

8.2 A szolgáltatások teljesítésének időszaka: hétfőtől csütörtökig 8.00-17.00 óráig, pénteken 8.00-15.00 óráig. A NÁDOR a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti. Külön díj ellenében van lehetőség a szolgáltatási időszakon kívüli időben a szolgáltatások igénybe vételére.

8.3 Az ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi. V. tv. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

8.4 A felek között felmerülő jogviták eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagosan illetékes.

 

Csomagolás, Szervizbe Szállítás

A készülék szervizbe szállítása és megfelelő csomagolása az ügyfél felelőssége. Az ügyfélszolgálat tájékoztatásával egyezően egyes szervizpartnerek ingyenes futárszolgáltatást kínálhatnak. A szervizbe szállítás során vegye figyelembe a következő feltételeket:

9.1 A készüléket minden esetben gondosan be kell csomagolni, akkor is, ha nem vesz igénybe futárszolgáltatást. A biztonságos és terméket védelmező csomagolás biztosítása az ügyfél felelőssége.

9.2 A becsomagolásához az eredeti gyári, vagy azzal egyező minőségű és biztonságot nyújtó csomagolás (doboz) használata célszerű. A készülékek mellé ajándékként adott vagy külön beszerzett hordozótáska nem számít megfelelő csomagolásnak. Kiemelten ügyelni kell készülék éleinek és sarkainak kiemelt védelmére, valamint a dobozban a készülék habszivaccsal vagy más rugalmas térkitöltő anyaggal kipárnázására.

9.3 A NÁDOR és megbízott szervizpartnerei nem vállalnak felelősséget a helytelen csomagolásból eredő, a szállítás során keletkezett sérülések miatt.

9.4 A NÁDOR csak teljes termékre vállal jótállási vagy azon kívül eső szervizszolgáltatást (lásd 10. pont: Jogosulatlan beküldés). A termék részének, részegységének szervizközpontba juttatása nem lehetséges. Minden esetben a teljes terméket, ám kiegészítők (táska, egér, autós tartó, töltő, stb.) nélkül juttassa el a szervizközpontba. A készülék adapterét, tápegységét (ha van ilyen) csak abban az esetben csomagolja a készülék mellé, ha az ügyfélszolgálat ilyen tájékoztatást nyújtott, illetve a hiba jellege az adapterrel, tápegységgel összeköthető.

9.5 A NÁDOR nem tehető felelőssé a készülékkel beküldött, de nem a készülékhez tartozó egyéb kiegészítők (beleértve, de nem kizárólagosan: memóriakártyák, optikai lemezek, egyéb adattároló eszközök tartalmuktól függetlenül, más gyártó bővítő egységei, memória- vagy merevlemez bővítés, stb.) épségéért és ügyfélhez való visszakerüléséért.

9.6 A készülék csomagolásába a következő dokumentumokat szükséges elhelyezni, amennyiben az ügyfél más tájékoztatást nem kap az ügyfélszolgálattól:

 • Eredeti vásárlást igazoló számla másolata,
 • Jótállási jegy (jótállási időn belül),
 • Előző javítások javítási jegyzőkönyveinek másolata,
 • Csomagolási lista (a termékkel estelegesen beküldött adapter, kiegészítő, stb.).

Ettől eltérő ügyfélszolgálati tájékoztatás esetén az ügyfélnek az ügyfélszolgálat utasításait kell követnie.

9.7 A NÁDOR felhívja az ügyfél figyelmét, hogy futárszolgálat igénybevétele esetén a küldéshez használt csomagolást a csomag szervizbe érkezése után újrahasznosíthatják. A megjavított készülék visszaszállításkor új csomagolást kaphat, melyet az ügyfél –megőrzés után – felhasználhat esetleges további szállítási célokra.

9.8 Futárszolgáltatás igénybe vétele esetén a készülék, javítás után futárszolgálattal kerül visszajuttatásra az ügyfélhez. A visszaszállítás során esetleg felmerülő problémákat az ügyfél legkésőbb 48 órán belül jelzi a NÁDOR szerviz-ügyfélszolgálatnak, illetve a futárszolgáltatást végző cég felé.